samozło

11 tekstów – auto­rem jest sa­mozło.

Jeśli w coś "wchodzić" to zaw­sze całym. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 grudnia 2010, 17:29

Naj­więcej zys­ku­jesz gdy po­zytyw­nie zaskakujesz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2010, 22:49

Mu­zyka to le­kar­stwo na wszystko. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 grudnia 2010, 13:05

To cze­go chcę to,abyś budząc się ra­no uśmie­chnął się i chciał przeżyć ten dzień z ludźmi. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 grudnia 2010, 16:45

Co­raz bar­dziej jest tak,że sa­mi wy­naj­du­jemy so­bie prob­le­my. Nie zro­bię te­go,bo nie wy­pada. Nie wkręcę się tam,bo ja się nie na­daję. Nie po­jadę tam, bo to da­leko i mogę nie dać ra­dy. Ludzie tak strasznie kry­tykują ta­kich pros­tych wieśniaków,ale oni by­naj­mniej jak cze­goś chcą to to ro­bią i zaw­sze mówią wszys­tko wprost. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 grudnia 2010, 21:44

Za­leżność mie­dzy na­mi można by opi­sać od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­nie. Im bar­dziej Cię kocham,tym mniej chcesz mieć ze mną wspólnego. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 listopada 2010, 20:31

Cud nieko­nie­cznie mu­si być tak cu­dow­ny jak­byśmy so­bie go wyob­rażali. Mówiąc szczerze, żeby doj­rzeć cud, mu­sisz naj­pierw pocze­kać na moc­ne uderze­nie w czuły punkt. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 listopada 2010, 22:31

I nie przej­muj się,nie załamuj rąk. To bez sen­su. Nieważne, co zro­biłeś/aś, nieważne co jeszcze zro­bisz "nie tak". Sztu­ka wy­bacza­nia in­nym jest wieeelką sztuką, ale nig­dy jej nie osiągniesz jeśli naj­pierw nie zaczniesz wy­baczać sobie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 września 2010, 11:56

Le­piej spaść na dno, niż pływać w nijakości. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 września 2010, 23:27

Do­rośli nie pot­ra­fią znieść kry­tyki. Oni bez­karnie ob­rzu­cają nas swoimi "prze­myśle­niami" ,a gdy my chce­my uchy­lić im swoich, do­wiadu­jemy się,że jes­teśmy bezczelni. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 kwietnia 2010, 21:20
samozło

Teksty, które podbiły moje serce (jeśli takowe posiadam ^_^)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

samozło

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność